Struensee Gemeinschaftsschule Satrup

Stand: 29.03.2017 07:50

29.3.2017 Mittwoch
Nachrichten zum Tag
Abwesende Klassen 9a (7-10), 9b (7-10), 9c (7-10), 9d (7-10), 9e (7-10)
Betroffene Klassen 10a, 10b, 10c, 5b, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7e, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e

Std.ArtFachRaumBemerkung
10a
2Entfall------ 
2Sondereins.mat  
5Sondereins.mensa  
10b
5Entfall------ 
5Sondereins.mensa  
10c
2Entfall------ 
2Sondereins.mat  
5Sondereins.mensa  
5b
2Betreuungeng809 
5d
4Betreuungwel801 
5Betreuungkla801 
6Entfall------ 
6a
7Entfall------ 
6b
7Entfall------ 
6c
2Lehrertauscheng703 
7Entfall------ 
6d
2Lehrertauscheng710 
7Entfall------ 
6e
7Entfall------ 
7e
2Vertretungeng706 
9a
2Sondereins.eng  
2Sondereins.eng  
2Sondereins.   
2Sondereins.   
2Sondereins.   
2Entfall------ 
5Sondereins.mensa  
9b
2Sondereins.eng  
2Sondereins.eng  
2Sondereins.   
2Sondereins.   
2Sondereins.   
5Sondereins.mensa  
9c
2Sondereins.eng  
2Sondereins.eng  
2Sondereins.   
2Sondereins.   
2Sondereins.   
5Sondereins.mensa  
6VertretungphyPhy 
9d
2Sondereins.eng  
2Sondereins.eng  
2Sondereins.   
2Sondereins.   
2Sondereins.   
2Entfall------ 
5Sondereins.mensa  
9e
2Entfall------ 
2Sondereins.eng  
2Sondereins.eng  
2Sondereins.   
2Sondereins.   
2Sondereins.   
5Sondereins.mensa  

Untis Stundenplan Software